فروش گل طبیعی نیاز به بارگذاری مدرک ندارد و پس از تکمیل فرم درخواست فروش، شرکت در کلاس آموزشی ارسال توسط فروشنده و تایید ناوگان مورد استفاده، دسترسی فروش باز می‌شود.

مراحل ثبت درخواست:

  1. پس از تایید ثبت‌نام در پنل فروشندگان،  فرم درخواست فروش گل طبیعی را تکمیل کنید.
  2. پس از دریافت ایمیل تایید فرم درخواست، شرکت در کلاس آموزشی آنلاین«ارسال توسط فروشنده» الزامی است و دسترسی فروش پس تایید کلاس آموزشی انجام می‌شود.
  3.  لینک شرکت در کلاس آموزشی برای شما ایمیل خواهد شد.