فرم درخواست بازگشایی پنل فروش در دیجی‌کالا

فروشنده عزیز

در صورتی که پنل شما به دلیل امتیاز عملکرد پایین و توسط «واحد مدیریت عملکرد فروشندگان» بسته شده است یا به فروش یک کالا یا گروه‌کالایی دسترسی ندارید، می‌توانید درخواست بازگشایی مجدد پنل خود را از طریق فرم زیر ارسال کنید تا بررسی شود. در نظر داشته باشید در صورت تایید پنل شما به صورت مشروط باز خواهد شد و در صورت افزایش امتیاز عملکردتان می‌توانید به فعالیت خود در دیجی‌کالا ادامه دهید.

شرایط اولیه برای ثبت درخواست

  • از تاریخ عدم دسترسی به پنل، حداقل دو هفته گذشته باشد.
  • پنل شما به دلیل امتیاز عملکرد پایین و توسط واحد مدیریت عملکرد فروشندگان بسته شده باشد.
  • در شش ماه اخیر، پنل شما فقط یک بار و به دلیل امتیاز عملکرد پایین بسته شده باشد.

نکات مهم برای تکمیل فرم

  • تکمیل این فرم فقط برای بررسی درخواست بازگشایی پنل است و هیچ تعهدی برای دیجی‌کالا در خصوص تایید درخواست ایجاد نخواهد کرد.
  • در صورت تایید فرم و بازگشایی مجدد پنل، به فروشنده اطلاع داده می‌شود. (مدت زمان بررسی فرم دو هفته است.)
  • لطفا از تکمیل چندباره فرم و ارسال درخواست‌ با اطلاعات ناقص و اشتباه خودداری کنید، در غیر این صورت امکان بررسی درخواست‌های بعدی شما وجود ندارد.
  • در صورت تایید درخواست، پنل فروشنده به صورت مشروط باز می‌شود و در صورتی که مجددا امتیاز عملکرد او پایین باشد؛ دسترسی به پنل، به‌صورت دائم گرفته می‌شود و امکان درخواست مجدد وجود ندارد.
  • بارگذاری تصویر تعهدنامه رسمی الزامی است و باید مشمول مواردی نظیر تاریخ، نام و امضا صاحب پنل، خوانا بودن متن و سربرگ و مهر رسمی شرکت (برای فروشندگان حقوقی) باشد.

نمونه متن تعهدنامه برای فروشندگان حقوقی:

این‌جانب…..(نام و نام خانوادگی مدیر/مدیر عامل) با کد ملی………مدیر پنل فروشندگی حقوقی…………(نام پنل) متعلق به شرکت…..(نام شرکت) تعهد می‌دهم در صورت موافقت با بازگشایی مشروط پنل، از تاریخ بازگشایی نسبت به رفع ……..(علت اصلی تعلیق پنل که در فرم خود ذکر می‌کنید.) اقدام کرده و …….(عواملی که در فرم خود به عنوان عوامل منجر به ضعف در عملیات، می‌نویسید.) را بهبود بخشیده و از طریق اقدامات…….(اقداماتی که در فرم برای رفع مشکل ذکر کرده‌اید.) و برنامه‌های……..(برنامه‌هایی که برای پیشگیری از وقوع مشکلات در فرم ذکر می‌کنید.) از تکرار این مشکلات در آینده جلوگیری کنم.

نام و نام خانوادگی/تاریخ/امضا/مهر رسمی شرکت

نمونه متن تعهد‌نامه برای فروشندگان حقیقی:

این جانب…..(نام فروشنده) با کد ملی………مالک پنل فروشندگی به نام…………(نام پنل) تعهد می‌دهم در صورت موافقت با بازگشایی مشروط پنل، از تاریخ بازگشایی، از تاریخ بازگشایی نسبت به رفع ……..(علت اصلی تعلیق پنل که در فرم خود ذکر می‌کنید.) اقدام کرده و …….(عواملی که در فرم خود به عنوان عوامل منجر به ضعف در عملیات، می‌نویسید.) را بهبود بخشیده و از طریق اقدامات…….(اقداماتی که در فرم برای رفع مشکل ذکر کرده‌اید.) و برنامه‌های……..(برنامه‌هایی که برای پیشگیری از وقوع مشکلات در فرم ذکر می‌کنید.) از تکرار این مشکلات در آینده جلوگیری کنم.

نام و نام خانوادگی/تاریخ/امضا/اثر انگشت