آموزش اختصاص گروه کالایی و بارگذاری تصاویر آلبوم پنل فروشندگان

این فرایند تغییر کرده است.

به مقاله جستجو، درج و قیمت‌گذاری کالا در پنل فروشندگان رجوع کنید.